Reklamačné podmienky

Zdieľať
Reklamačné podmienky

Za vady tovaru zodpovedá predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) uplatniť u predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku") :

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Reklamovať tovar a jeho vady musí urobiť kupujúci písomnou formou, e-mailom alebo poštou na adresu ktorú má predávajúci na kontaktnej stránke.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou e-mailom alebo poštou.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

 

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie (podania osobnej reklamácie) a doručenie reklamovaného tovaru :

Stahlmann s.r.o., Dvorská cesta 23, 940 57, Nové Zámky

Telefonický kontakt: +421 918 467 095

Pracovná doba pre prijatie reklamácie: pracovné dni Po - Pia - 07:00 – 17:00 hod.

I. Všeobecné ustanovenia

(1) Týmto reklamačným poriadkom spoločnosť Stahlmann s. r. o. ako predávajúci riadne informuje spotrebiteľa ako kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácie), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

(2) Predávajúci vydal tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Tento reklamačný poriadok je umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho ako aj v sídle predávajúceho, Stahlmann s.r.o., Dvorská cesta 23, 940 02, Nové Zámky kde je voľne k nahliadnutiu.

II. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(3) Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

(4) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

(5) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

(6) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

(7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(8) Predávajúci nezodpovedá za:

a) vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v čase uzavierania kúpnej zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, musel vedieť,

b) vady zjavné pri prevzatí tovaru, ktoré kupujúci pri prevzatí neoznámil,

c) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) vady, ktoré sú spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,

e) vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, neodbornou obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) poškodenie tovaru spôsobené nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

g) poškodenie tovaru spôsobené neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) vady spôsobené neodborným zásahom, poškodením pri preprave, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrickou energiou alebo iným zásahom vyššej moci,

ch) vady spôsobené zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

9) Za vadu sa nepovažuje nevyhovujúci farebný odtieň tovaru, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých farebných odtieňov na výstupnom zariadení (napr. monitor, tlačiareň) kupujúceho. Predávajúci v tomto odseku reklamačného poriadku, riadne oboznámil kupujúceho s tým, že zobrazený farebný odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti.

III. Uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia)

(1) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

a) písomne na adrese sídla predávajúceho: Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 57, Nové Zámky

b) elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu predávajúceho podľa príslušných kontaktov uvedených na stránkach predavajúceho, prípadne odpoveďou na prijaté správy od predávajúceho.

c) prostredníctvom online reklamačného formulára umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, ktorý bude automaticky doručený na e-mailovú adresu predávajúceho.

(2) Pri uplatnení reklamácie je potrebné, aby kupujúci:

a) popísal vadu tovaru čo najpresnejšie a podľa možnosti doložil aj fotografiu, ak povaha vady umožňuje jej fotografické zachytenie,

b) doručil predávajúcemu doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázal, že tovar bol kúpený u predávajúceho a

c) oznámil predávajúcemu, aké právo vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady podľa odseku 3 tohto článku si uplatňuje.

Popis vady tovaru, doklad o kúpe a oznámenie, aké právo si uplatňuje, kupujúci môže spolu s reklamovaným tovarom odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie reklamovaného tovaru v sídle predavajúceho. Popis vady a oznámenie, aké právo si uplatňuje, môže kupujúci vyplniť aj priamo do online reklamačného formulára umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Tovar je možné na sídlo predávajúceho odoslať aj kuriérskou službou. Zákazníkom odporúčame s odoslaním balíka počkať na vyzvanie predávajúceho, v prípade ak je to v silách predavajúceho vyrieši reklamáciu výmenou balíka čím príde k úspore nákladov za zaslanie pre kupujúceho.

(3) Ak kupujúci uplatní reklamáciu, zároveň rozhodne, ktoré z práv vyplývajúcich mu zo zodpovednosti predávajúceho za vady si uplatňuje a toto svoje rozhodnutie oznámi predávajúcemu. Predávajúci týmto kupujúceho poučuje o jeho právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, ktoré si kupujúci môže uplatňovať:

a) ak ide o odstrániteľnú vadu, kupujúci si môže uplatňovať:

1. právo na opravu (t.j. právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady),
2. právo na výmenu veci (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady) alebo
3. právo na výmenu súčasti veci, ak sa vada týka len súčasti veci (ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, prípadne aj
4. iné právo výslovne neupravené v zákone, napríklad právo na primeranú zľavu z ceny veci, ak sa na tom dohodne s predávajúcim.

b) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, kupujúci si môže uplatňovať:

1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny výrobku).

c) ak ide o inú neodstrániteľnú vadu (t.j. takú, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci ako bezvadnej), kupujúci si môže uplatňovať:

1. právo na primeranú zľavu z ceny veci.

d) ak ide o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave vec riadne užívať (t.j. rovnaká vada sa vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách), kupujúci si môže uplatňovať:

1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. vrátenie kúpnej ceny výrobku).

e) ak ide o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať (t.j. súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní), kupujúci si môže uplatňovať:
1. právo na výmenu veci alebo
2. právo od zmluvy odstúpiť (t.j. vrátenie kúpnej ceny výrobku).

(4) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny výrobku), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však uplatní jedno z týchto práv u predávajúceho, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

(5) Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom elektronickej pošty alebo online reklamačného formulára, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

(1) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania jedným z týchto spôsobov:

a) odovzdaním opraveného výrobku,
b) výmenou výrobku,
c) vrátením kúpnej ceny výrobku,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

(2) Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady si uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie, a to:
a) ihneď,
b) najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v zložitých prípadoch) alebo
c) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku).

(3) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

(4) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

(5) Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení.

V. Alternatívne riešenie sporov

(1) Ak kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva že predávajúci porušil jeho práva, má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

(2) Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

(4) Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke zriadenej Európskou komisiou.

VI. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.11.2018 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho a na webových stránkach predávajúceho.